Vedtægter
Udskriv denne side
Nordfyns Vandløbslaug

Vedtægter

§ 1.
Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Nordfyns Vandløbslaug

Hjemsted: Nymarksgyden 61, 5474 Veflinge.

§ 2.
Formål

Nordfyns Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Nordfyns Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne.

§ 3.
Interessevaretagelse

Interesserne varetages af laugets bestyrelse efter bestyrelsens valg. Interessevaretagelsen foretages indenfor vandløbsområder. Vandløbsområderne er jf. vedhæftede kort:

 • Landkanalerne, Horsebækken og Tørresø Afløbet.
 • Lunde Å
 • Kragelund Møllebæk og Bybæk
 • Ringe Å
 • Stavis Å
 • Stor Å
alle med sidevandløb og omgivende vandløb.

Foreningens hjemmeside www.nordfynsvandlaug.dk, er foreningens kommunikationsorgan.

Der føres kartotek over medlemmerne med e-mail-adresser. Det er medlemmernes eget ansvar, at lauget har medlemmernes korrekte e-mail-adresser.

§ 4.
Medlemmer af foreningen

Som medlemmer kan optages alle grundejere/forpagtere/grundejerforeninger i Nordfyns Kommune, for hvem vandløbsforvaltningen har betydning.

§ 5.
Stemmeret

Et medlem har en stemme. En forening har ligeledes en stemme.

Medlemmer har stemmeret, såfremt kontingentet for indeværende år er betalt inden generalforsamlingen.

§ 6.
Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består af medlemskredsen og er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse og suppleanter.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts, med mindre udefrakommende omstændigheder forhindrer dette. Generalforsamlingen kan rykkes 3 mdr. og derefter afholdes virtuelt hvis forsamling stadig ikke er muligt.

Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres på laugets hjemmeside med 3 ugers varsel. Medlemmerne får desuden efterfølgende indkaldelse på mail.

Dagsorden til generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning og debat om beretning.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 • Valg af bestyrelse og suppleanter.
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 • Eventuelt.
Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med almindeligt stemmeflertal (ordinære dagsorden).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ingen kan afgive mere end én stemme.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag og endelig dagsorden lægges på laugets hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Kun skriftlige forslag, som er fremkommet rettidigt, kan vedtages på generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

Der foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør. Forhold vedrørende vedtægtsændringer og foreningens ophør, se § 12.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt stiller krav herom overfor foreningens formand.

Formanden skal inden 14 dage drage omsorg for rettidig indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen sker med 3 ugers varsel ved annoncering på laugets hjemmeside, samt enten ved personlig indkaldelse via e-mail til samtlige medlemmer eller ved annoncering i lokalavis(er), der dækker hele Nordfyns Kommune.

§ 8.
Valg

For at stille op til valg som bestyrelsesmedlem eller suppleant, skal man melde sig som opstillingsparat til generalforsamlingen. Man kan desuden blive udpeget til valg med egen accept.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter stemmes under ét på det antal medlemmer, der skal vælges.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Som anført i § 6 foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.

Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer, samt 6 suppleanter. Alle, som er gyldigt medlem af foreningen, kan vælges til bestyrelsen.

Det tilstræbes, at der vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant for hvert vandløbsområde, jf. § 3.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 perioder, idet 3 afgår ved hver generalforsamling. 1 periode går fra generalforsamling til generalforsamlingen. Genvalg er muligt.

Generalforsamlingen vælger 6 suppleanter. Suppleanter vælges efter samme retningslinjer som bestyrelsesmedlemmer.

Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorer og revisorsuppleant vælges for et år af gangen. Genvalg er muligt.

§ 9.
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

Inden 8 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møder efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 personer fra bestyrelsen er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fremlægger en beretning for laugets virksomhed for generalforsamlingen til godkendelse.

Formanden tegner foreningen.

Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald.

Kassereren disponerer over foreningens bankkonto via den tilknyttede netbank.

Foreningens udgiftsbilag attesteres af foreningens kasserer.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved varigt forfald og i afgående bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode.

Suppleanterne deltager sammen med bestyrelsesmedlemmer i vandløbssyn i deres vandløbsområde.

§ 10.
Daglig ledelse

Foreningen ledes af formand og næstformand, som indkalder til bestyrelsesmøder og informerer bestyrelse og medlemmer efter behov.

§ 11.
Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren udarbejder et regnskab med alle indtægter og udgifter.

Kassereren skal hvert år redegøre for foreningens indtægter og udgifter.

Kassereren skal senest den 30. januar aflevere revideret regnskab fra det foregående regnskabsår til foreningens formand.

§ 12.
Ikrafttræden/opløsning og vedtægtsændringer

Foreningen er funktionsdygtig, når bestyrelsen er konstitueret.

Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

Foreningens opløsning skal vedtages på to følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers interval.

Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens midler efter forslag fra bestyrelsen.

Ovenstående vedtaget på stiftende generalforsamling 07.02.2012

§ 13
Opkrævning af kontingent

Medlemmer af foreningen er forpligtede til at indbetale det, af generalforsamlingen, fastsatte kontingent.

P.t. udgør kontingent følgende:

- Du har landbrugs- eller skovbrugsejendom. Kontingent 500 kr. årligt
- Du har hus eller sommerhus. Kontingent 100 kr. årligt

Opkrævning sendes ud i januar.

Ved manglende indbetaling af kontingent vil man modtage en rykker efter 30 dage og igen 60 dage efter første opkrævning.

Såfremt kontingent ikke er indbetalt 90 dage fra første opkrævning, vil ens medlemskab slettes.

Det er kun medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende år, som er stemmeberettiget på generalforsamling.

Man er som medlem selv forpligtet til at holde foreningen opdateret med kontaktoplysninger, herunder e-mail-adresse til fremsendelse af kontingentopkrævning.Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 7. juni 2022 kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)

Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk