Referater
Udskriv denne side
Referat af 9. bestyrelsesmøde i Nordfyns Vandlaug, afholdt 29. oktober hos Ove Eriksen.

Der var afbud fra Jesper Hyldal. 4 var fraværende uden afbud.

Referent Ove Eriksen

Dagsorden:

1. Nyt fra vandløbene inkl. ref. af formandens møde med forvaltningen 22.10.

2. Høringssvar, deadline 23. december d.å. Hvad kan lauget tilbyde medlemmerne, kan vi ad denne vej give vore medlemmer noget for kontingentet.

3. Eventuelt, herunder fremtidig fordeling af opgave som kommunekontakt, hjemmeside mv.

1.

Mikael har haft møde med forvaltningen i Nordfyns Kommune. Det fremgik at der nu kan forsøges med etablering af sandfang og oprensnings af disse på flere lokaliteter. DCE (Dansk center for miljø og energi; tidligere DMU) vurderer nu sandfang posititivt, idet de bidrager til målopfyldelse på krav både til insekter, planter og fisk i vandløbene. Derfor er der forhåbning om at der fremover kan etableres flere sandfang, og at disse kan blive oprenset, hvilket vil mindske behovet for oprensning af resten af vandløbet. For at virke effektivt, er det vigtigt, at sandfangene holdes oprensede ..

Det blev diskuteret hvad slam i vandløb egentlig består af, og det blev besluttet at Mikael får sendt en prøve til analyse. Det må givetvis være bedst for vandløbsmiljøet, hvis det sorte slam fjernes, det er næppe gavnligt for vandløbdmiljøet. Derfor er der forhåbning om, at der fremover kan opgraves slam på vandløbsstrækninger uden fald. Det blev også nævnt at ved grødeskæring i vandløb sker det, at den person som udfører arbejdet suges fast i bundslammet. Når der anvendes et roterende motorredskab kan der rejses tvivl om det er arbejdsmiljømæssigt korrekt. Dette kunne også være et argument for at få slammet fjernet.

Anders Beck har påklaget oprensning i vandløb til kommunen, men har fået klagen afvist med den begrundelse at niveauet var i orden for 4 år siden. Jan Hjeds påpegede at ifølge vandløbsregulativet skal der ske en opmåling når en lodsejer klager, så Anders blev opfordret til at klage igen.

Mikael fremviste et nordfyns-kort, hvor der med farve var indtegnet hvilke områder der forventes oversvømmet henholdsvis hvert 10 og hver 100 år. Baggrunden for kortet er nedbørsændringer samt havstigningen. Der er ikke taget hensyn til øget befæstning mm, så konsekvenserne kan vise sig være endnu værre end skitseret. Det fremgik af kortet at især store områder ved Bogense, ved Veflinge samt syd for Otterup kan risikere oversvømmelser jævnligt.

2.

Vandløbslauget udsender en mail til medlemmerne med kort over vandplanernes vandløb sammen med en opfordring til at indgive høringssvar sammen med indbydelse til nedennævnte arrangementer

Vi skal tilstræbe at alle lodsejere får indgivet høringssvar til vandplanerne. Hvis ikke der indgives svar nu kan muligheden for indsigelse være forpasset til indsatskrav der ligger længere ude i fremtiden, hvor fisk og planter også bliver omfattet af indsatskrav. EU's vandløbsdirektiv er ment som en indsats ved betydelige floder, men bliver i Danmark overimplementeret til også at gælde ubetydelige smågrøfter.

Vandlauget arrangerer 2 møder; et eftermiddagsmøde ved bybækken i Bogense, hvor vi foruden borgere og lodsejere vil invitere politikere, embedsmænd samt pressen. Det skal være 8-10 dage før kommunalvalget, så politikerne bliver tvunget til stillingtagen. Jan kontakter TV2 for at forsøge at få deres deltagelse, og få et oplæg til dato.

Møde 2 vil være et aftenmøde, primært for medlemmer. Her vil fokus være på indgivelse af høringssvar. Vandlauget omtaler hvilke indsatser der lægges op til i vandplanerne samt præsenterer skabelon for høringssvar. Det tilstræbes at holde mødet 21/11, alternativt 26/27/nov. i Tingstedet, det nye mødelokale på Søndersø Rådhus. Alternativt Uggerslev forsamlingshus. Lars og Ove arrangerer.

-Jan udarbejder dagsorden til begge møder, og sender til Ove.

-Ove aftaler udsendelse til medlemmerne med Jesper Hyldal.

-Dennis sørger for annoncering i Landbrug Fyn samt lokalavis, samt foromtale af arrangementerne. Det forsøges at få Landbrug Fyn til at skrive en artikel vedr. Skyllebækken som en illustration af de afvandingsmæssige problemer forud for mødet.

3.

Det blev aftalt at Dennis og Ove bliver ansvarlige for opdatering af hjemmesiden med referater, links mv.

Fremover kan Anders og Gert sammen med formanden deltage i møder med kommune, DN og andreKontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
Generalforsamling 2022 UDSAT!

Generalforsamling 2022 i Skamby Multihus er udsat til den 7. juni kl. 19.00
Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk