Referater
Udskriv denne side
Referat af 8. bestyrelsesmøde i Nordfyns Vandlaug, afholdt 16. juli 2013 hos Claus Lillemose.

Der var afbud fra Anders Beck, Gert Elbæk og Hans Boesen.

Refererent Ove Eriksen

Formanden omtalte vandplanmøde i Middelfart

Jan Hjeds omtalte de nye vandplaner, som i øjeblikket er i høring frem til 23. december. De bliver, når høringsperioden er overstået, bearbejdet, og derefter lagt ud til kommunerne til udarbejdelse af handleplaner. Ifølge miljømålsloven har den enkelte kommune derefter igen et år til at færdiggøre handleplaner, som bl.a. igen skal i 6 ugers høring.

Vandløbeindsatsen er fordelt på 4 planperioder, 2009-14, 2015-21 og 2021-27. I planperiode 1 regnes der alene på faunakrav for vandløbsinsekter (såkaldte makroinvertebrater) men i de kommende vil der også skulle være indsatskrav for fisk og planter. Dette er vedtaget i folketinget, og sendt videre til EU. Det betyder, at det er uhyre vigtigt at få indsendt høringssvar, også selvom den enkelte lodsejer ikke rammes så hårdt i 1. planperiode.

Vandløb med et oplandsareal under 10 km2 skulle ifølge EU aldrig have været inddraget, og derfor burde planerne ikke omfatte de yderste forgreninger. Samtidig er rigtig mange vandløb ikke naturlige, men gravede kanaler fra sidst i 1700-tallet til midt i 1800-tallet, hvorfra det anvendte kortmateriale (målebordsblade 1860) stammer. Ved at gå tilbage til gamle matrikelkort fra 1790-1850 ses mange sumpområder indtegnet, men kun meget få vandløb. Derfor er mange gravede vandløb ukorrekt klassificeret som naturlige.

Stigende nedbør (+20% på 20 år) giver 50% større afstrømning, idet fordampning er stort set uændret. Samtidig er der øget udledning fra byerne, både i form af spildevand og overfladevand. Det urbane bidrag til vandføringen kan være betydeligt. F.eks udgør vandet fra Otterup halvdelen af vandføringen i Horsebækken. Dette stiller endnu større krav til vandføringsevnen i vore vandløb. Der er afsat 52 mio kr. i landdistriksmidler, som skal dække alle påvirkninger af vandplanerne.

Det blev besluttet at afholde et medlemsmøde i foreningen medio oktober, så medlemmerne får mulighed for at erhverve sig baggrundsviden, inden høringssvarene skal indsendes i december. Mødeindkaldelse udsendes i september.

Nordfyns Vandlaug søger om optagelse i Grønt Råd under Nordfynsk Kommune. Mikael og Ove formulerer ansøgning.

Nordfyns Kummune har startet forarbejdet vedr. revision af vandløbsregulativer. Vi søger indflydelse i processen. Jan Hjeds har via Danske Vandløb deltaget i møde med forskere fra Københavns Universitet, afdeling for agrohydrologi. Her blev eksempler på dårlig vandføring drøftet, herunder konklusionen i rapporten fra Rambøll vedr. en sag fra Hårslev. Rambøl-rapportens konklusion, der gav kommunen medhold, kunne ifølge KU-forskerne simpelthen ikke være korrekt, da det var en fysisk umulighed. Forskerne stillede også spørgsmål ved grundlaget for vandløbsregulativer, og påpegede indbyggede fejl.

Danske Vandløb, som vi er medlem af, skal sikre at de lokale vandløbslaug bliver høringsberettigede. DV' s udsender nyhedsbrev, som vi skal tilmeldes.

Kontingentopkrævning udsendes snarest.

Der mangler referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Det blev besluttet at referatet udsendes til bestyrelsen. Hvis der ikke er indsigelser inden 2 dage, sender sekretæren referatet til webmaster Benny Dorè. De gamle referater lægges på hjemmeside snarest.

På næste bestyrelsesmøde skal det primære punkt være foreningens strategi.Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
Generalforsamling 2022 UDSAT!

Generalforsamling 2022 i Skamby Multihus er udsat til den 7. juni kl. 19.00
Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk