Referater
Udskriv denne side
Referat bestyrelsesmøde Nordfyns Vandsløbslaug 12.02.2013.

Nordfyns Vandløbslaugs 7. bestyrelsesmøde afholdt 12.02.2013 kl. 19:00 - 21:30 hos Preben Guldberg.

Referent: Jan Hjeds
Fraværende: Hans Boesen, Dennis Hansen, Claus Lillemose Hansen, Jesper Hyldal.

Dagsorden:

1. Nyt fra vandløbene.
2. Kommende generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug.
3. Status vandplan og vandhandleplan.
4. Eventuelt.

Ad. 1. Der er sket grundig oprensning af vandløbsstrækninger, som tidligere er besigtiget sammen med kommunens embedsmænd og politikere, bl.a. Stor Å ved Maderup Skov, Margårds Mølle Å vest for Veflinge.

Der er intet sket på andre strækninger, som Nordfyns Vandløbslaug har påpeget som problemstrækninger overfor kommunen, bl.a. Stor Å ved Ågårde, Lunde Å ved Hedeager.

Desuden er der problemer en række steder, så ikke er påtalt overfor kommunen, bl.a. ved Sandager Mølle, ved Tyentved samt i Havgårdsskov.

Samlet konkluderes, at forvaltningen er forbedret, men at det fortsat ikke er godt nok.

Mikael er blevet indbudt til at se udbuddet af vandløbsvedligeholdelse delentrepriser.

Kommunen har oplyst, at der skal ske opmåling af en række vandløb.

Det blev besluttet, at vi skal invitere kommunens embedsmænd og politikere på en ny besigtigelse og vise problemstrækninger, og at vi skal gentage denne procedure indtil alle vandløb forvaltes, således at vandafledningen tilgodeses.

Ad. 2. Generalforsamling skulle ifølge vedtægterne afholdes tirsdag i uge 6 uden anden varsling end annoncering på laugets hjemmeside med 3 ugers varsel. Denne vedtægtsbestemmelse er overset af alle i bestyrelsen, og datoen er passeret.
Det blev derfor besluttet, at indkalde samtlige medlemmer personligt ved fremsendelse af mail.
Det blev foreslået at afholde generalforsamling omkring 20.03.2013.
Det blev besluttet, at Mikael fastlægger endelig dato, sørger for annoncering på hjemmesiden, samt sørger for indkaldelse ved fremsendelse af mail, begge dele med mindst 3 ugers varsel.
Det blev besluttet, at Mikael finder forslag til ordstyrer.
Det blev besluttet, at Jens finder forslag til billigt lokale, f.eks. i Bogense , Uggerslev eller Melby.

Kontingent for det kommende år blev diskuteret. Det blev besluttet af foreslå uændret kontingent: 500 kr. for land- og skovbrug, 100 kr. for huse og sommerhuse. Bestyrelsen har ikke hensigt om at opbygge en stor formue i lauget, men bestyrelsen ønsker at sikre, at lauget har økonomisk formåen til om nødvendigt at indhente sagkyndig bistand, f.eks. til at få foretaget kontrolopmåling af vandløb, hvis det skønnes formålstjenligt.

Det blev besluttet, at vi skal foreslå på generalforsamlingen, at kontingent for en grundejerforening skal være kr. 500.

Ad. 3. Vandplanerne er af Natur- og Miljøklagenævnet ophævet som ugyldige, og hjemvist til fornyet behandling i Naturstyrelsen. Det fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside, at de kommunale vandhandleplaner dermed også er ophævede. De kommunale vandhandleplaner skal genfremsættes, og vedtages på ny, når grundlaget i form af nye vandplaner foreligger. De nye vandplaner forventes at blive fremlagt i mindst 8 ugers høring. Når de nye vandplaner er endeligt vedtaget, har kommunerne ifølge Miljømålsloven 1 år til at udarbejde endelige vandhandleplaner.

2. generations vandplaner skal gælde for perioden 2015 - 2021, og første generations vandplaner får dermed en meget kort virkeperiode.

Ad. 4. Der blev orienteret om kursus i vandløbsforvaltning og reetablering af tilstrækkelig vandafledning, afholdt af Danske Vandløb.
Hovedkonklusioner fra kurset:
1. Skikkelsesregulativ er det mest enkle regulativ: det er let at kontrollere, der er ingen "elastik i metermål", og det sikrer derfor vandafledningen bedre end andre regulativer.
2. Ved at gennemføre 2 årlige fast aftalte vandløbssyn med deltagelse af kommunens embedsmænd, kommunalpolitikere samt vandløbslauget / vandløbsinteressenterne kan problemer afhjælpes og vandafledningen reetableres. Ved synene besigtiges alle problemstrækninger.
3. Ressourcer brugt på forvaltningernes embedsmænd er i vidt omfang spildt, fordi embedsmændene under alle omstændigheder forvalter efter egne interesser, og ikke i tilstrækkeligt omfang afvejer og tilgodeser afvandingsinteresserne. For at opnå resultater og ændre forvaltningen, er det nødvendigt rette ressourcerne imod kommunalpolitikerne.
4. Holbæk Ålaug har selv budt på delentrepriser af vandløbsvedligeholdelsen i Holbæk Kommune.

Det blev besluttet, at vi skal forsøge at igangsætte 2 årlige fastlagte vandløbssyn med deltagelse af kommunens embedsmænd og politikere samt lavet, med besigtigelse af alle problemstrækninger.

Hjemmesiden blev diskuteret.

Det blev besluttet, at referat fra alle bestyrelsesmøder skal lægges på hjemmesiden hurtigst muligt.

Det blev besluttet, at hjemmesidens menupunkt "resultater" ændres til "aktiviteter".

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en kort beskrivelse (en lille nyhedsmeddelelse) for hver aktivitet, hvor vi beskriver, hvad vi har gjort, hvorfor, og hvad det har ført til.

Det blev besluttet, at bestyrelsens suppleanter skal fremgå af hjemmesiden, efter vandløbsområder.

Formålet med ændringerne af hjemmesiden er, at laugets medlemmer bedre kan følge med i bestyrelsens arbejde, arbejdets resultater, og hvad medlemmerne får for deres kontingent og medlemsskab.Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 7. juni 2022 kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)

Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk