Referater
Udskriv denne side
Referat af stiftelsesmøde i Nordfyns Vandløbslaug

Tirsdag den 07. februar 2012

Der var fremmødt ca 100 interesserede, hvoraf de 76 på selve aftenen tilmeldte sig lauget.

Mødet er blevet til på initiativ af Gert Elbæk, Centrovice (bestyrelses-medlem med ansvar for planter) og agronom Jan Hjeds som har investeret et årsværk i problemstillingen.

Gert Elbæk bød velkommen og gav en kort introduktion til aftenens pro-gram. Han henviser til, at det er naturligt, at Centrovice er vært ved aften-ens arrangement, da mange af foreningens medlemmer har problemer, der skyldes kommunernes håndtering af vandløbsvedligehold, tæt inde på livet.

Baggrunden for ideen og initiativet til dannelse af vandløbslaug er dels at bekendtgørelsen for miljømål og indsatsprogrammer mv. for planperio-den 2010-2015 blev endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i decem-ber 2011 dels de store nedbørsmængder i 2011 som yderligere aktualiserer at man forholder sig til problemerne.

I forbindelse med den megen nedbør i høsten 2011 kom man i dialog med Nordfyns Kommune og foretog besigtigelse sammen med kommunens em-bedsfolk.

Det er kommunerne der er ansvarlige for både vandløbsvedligehold, kon-trollen af samme og revision af vandløbsregulativerne og Gert Elbæk ud-taler, at man vil stå betydelig stærkere i dialogen med kommunerne hvis man får dannet vandløbslaug som kan varetage lodsejernes interesser.

Gert Elbæk gav ordet til Jan Hjeds, der som opstart på indlægget gav udtryk for en stor bekymring over at vandføringen i vandløbene er blevet væsentligt forringet og nødvendigheden af at få dannet vandløbslaug.

Jan Hjeds indlæg skitserer udfordringerne herunder; vandløbsloven, vand-planerne, klimatilpasning og revision af vandløbsloven

  • JH pointerede især behovet for at få opgraderet viden i kommunernes forvaltninger omkring grundvandsniveauet, som er en forudsætning for roddannelse og kvaliteten og mængden afgrøden: Dårlig afvanding = dårlig for miljøet. Stor produktion kræver afvandet jord. Vandmætning slår rødderne ihjel. Uden afvanding - ingen landbrug
  • Dræn kræver frit afløb over vandspejlet.
I sit indlæg kom Jan Hjeds omkring konsekvenserne, hvis man ikke tager problemstillingen alvorligt og underbyggede indlægget med eksempler fra både Nordfyn - Lolland Falster og andre landsdele, ligesom han flere gange henviste til rapporten fra DHI: Notat om plantevækstfaktorer, drænanlæg og sedimentation i drænrør, af april 2011.

Ud over konsekvenserne for planteavlen fremdrog Jan Hjeds også ind på andre områder der vil blive berørt, herunder skovarealer, infrastrukturen der også kræver at vandet føres væk/drænes samt bebyggelser, parcelhuse og sommerhusområder.

Det bliver laugenes opgave at gøre kommunerne opmærksomme på kon-sekvenserne og formå forvaltningen til at indse, at vejen frem er vedlige-hold af vandløbene og der kræves handling nu.

Jan Hjeds udtaler, at det er den største ekspropriation i danmarkshistorien uden kompensation -

En tilhører gjorde opmærksom på, at man i Middelfart Kommune har en anden holdning til vandløbene end den Jan Hjeds skitserer fra Nordfyn og han forudser, at det bliver svært at komme igennem her.

Han opfordrede til, at man - fordi skaderne opstår stille og roligt hen ad vejen, sørger for at samle dokumentation når/hvis der skal rejses en sag.

Der sidder færre og færre landmænd i de politiske udvalg i kommunerne og de der sidder, bliver enige om en sandhed som måske ikke er baseret på dokumentation.

Hvis dette møde blev holdt om 5 år ville initiativet være taget af beboer-foreninger og Danmarks Naturfredningsforening og køerne være druknet

Jo flere lodsejere der bliver repræsenteret i laugene, des større ind-flydelse. Alle de tilstedeværende blev opfordret til at tage tilmeldings-skemaer med hjem og give til evt. interesserede.

Opgaven kræver ildsjæle som vil trække på samme hammel og lokalkend-skab i bestyrelsen er en fordel.Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 7. juni 2022 kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)

Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk