Referater
Udskriv denne side
Referat af stiftende generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug

Tirsdag den 07. februar 2012, kl. 20.00

 1. Valg af dirigent og referent
  Michael Eg Andersen valgtes til dirigentposten. og
  Referent: Kirsten Louise Schmidt

 2. Valg af stemmetællere:
  Lau Hvid Hansen og Dan Mortensen

 3. Gennemgang og godkendelse af vedtægter:
  Jan Hjeds har til mødet lavet udkast til vedtægter efter model fra Holbæk hvor der allerede etableret et vandløbslaug.

  § 1Navn & hjemmeside
  § 2Formål
  § 3Interessevaretagelse
  § 4Medlemmer
  § 5Stemmeret
  § 6Generalforsamling, hvert år i uge 6. (Dagsorden skal indeholde)
  § 7Ekstraordinær generalforsamling
  § 8Valg af bestyrelsesmedlemmer 6 medlemmer - eet til hvert område og 6 suppleanter
  § 9Bestyrelsen
  § 10Daglig ledelse
  § 11Regnskab
  § 12Ikrafttræden/opløsning og vedtægtsændringer

  Forslag til vedtægterne blev debatteret at forsamlingen. Det blev præciseret, at det er de lokale bestyrelsesmedlemmer der står for kommunikationen med kommunen og ligeledes besigtiger vandløbene sammen med lodsejerne. Formanden kan også tilkaldes til at deltage i besigtigelse og drøftelserne.

  Vigtigt at få forvaltningen til at forstå, at vandet kan løbe frit og vandløbsvedligehold er påkrævet.

  I forslaget er der lagt op til, at Nordfyns Kommune opdeles i 6 vandløbsområder, hvor der tilstræbes valgt én til bestyrelsen indenfor hvert område.

  Områderne er:

  • Landkanalerne, Horsebækken og Tørresø Afløbdet
  • Lunde Å
  • Kragelund Møllebæk og Bybæk
  • Ringe Å
  • Stavis Å
  • Stor Å
  • alle med sidevandløb og omgivende vandløb

  Som medlem af foreningen kan optages alle for hvem vandløbsforvaltning har en betydning. Et medlemskab er ikke betinget at, om man ejer af jorden eller ej.

  Vedtægterne godkendtes.

 4. Fastsættelse af kontingent:
  Det besluttedes, at det årlige kontingent skal udgøre
  Kr. 500,00 for landbrug og
  Kr. 100,00 for husejere.

 5. Valg til bestyrelsen:
  Alle foreslåede modtog valg og bestyrelsens sammensætning er som følger:

  1. Landkanalerne Horsebækken og Tørresø afløbet:
   Bestyrelsen: Dennis Hansen med suppleant: Lars Langskov Nielsen
  2. Lunde Å
   Bestyrelse: Jesper Hyldal med suppleant: Ove Eriksen
  3. Kragelund Møllebæk og Bybæk:
   Bestyrelse: Michael Eg Andersen med suppleant: Jens Christensen
  4. Ringe Å
   Bestyrelse: Gert Elbæk med suppleant: Claus Lillemose
  5. Stavis Å
   Bestyrelse: Hans Boesen med suppleant: Preben Guldberg
  6. Stor Å
   Bestyrelse: Jan Hjeds med suppleant: Anders Bech


 6. Valg af revisor:
  Thorkild Bruun Jensen valgtes til revisor med Lars Bjørnsbo som suppleant.

 7. Eventuelt:
  Der blev opfordret til, at suppleanterne deltager I besigtigelserne i opstartsfasen.

  Dirigenten takkede for god ro og orden og bad alle tilstedeværende tage ekstra skemaer med hjem til naboer andre interesserede.

  Der afholdes konstituerende møde med deltagelse af bestyrelse, revisor og suppleanter, mandag den 13. februar, kl. 19.00 på Centrovice. (Ref. Indkalder)


Godkendt på konstituerende møde den 13. februar 2012

Jan HjedsGert Elbæk
Dennis Stentebjerg HansenJesper Hyldal
Michael Eg AndersenHans Boesen


Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 7. juni 2022 kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)

Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk