Aktiviteter
Udskriv denne side
Generalforsamling 2022

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 7. juni 2022 kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)


Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn.

Vandløbstilladelse til restaurering af Tværskov Mølle Å, i forbindelse med etablering af vådområde ved Gungemosen.

Klagefrist den 24/8 2021.

» Vandløbstilladelse (PDF)

Alle tilladelsens bilag kan findes på Nordfyns Kommunes hjemmeside:

» Nordfyns Kommune

(Det er ikke muligt, at rundsende de mange bilagsdokumenter)


Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn.

Klagefrist den 24/8 2021.

» Vandløbstilladelse (PDF)

Alle tilladelsens bilag kan findes på Nordfyns Kommunes hjemmeside:

» Nordfyns Kommune

(Det er ikke muligt, at rundsende de mange bilagsdokumenter)


Høring af restaureringsprojekt i Gamby Å og Stor Å

Nordfyns Kommunes har den 04.06.2021 modtaget en ansøgning om tilladelse til restaureringsprojektet efter vandløbsloven.

Nordfyns Kommune påtænker at træffe følgende afgørelse: Godkendelse af restaurering af Gamby Å og Stor Å på matriklerne 1a, Ejlskov By, Hårslev; 7b og 15e, Hårslev By, Hårslev samt 10c, Gamby By, Hårslev. Restaureringen omfatter udskiftning af bundmateriale, udlægning af skjulesten og etablering af 2 sandfang.

Denne påtænkte afgørelse sendes hermed i 8 ugers høring fra i dag.

Afgørelsens grundlag er den fremsendte projektbeskrivelse af 04.06.2021 (se bilag).

Tilladelsen forventes meddelt efter Vandløbslovens § 37 til restaurering af vandløb og under hensynstagen til kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.

I perioden fra i dag og 8 uger frem kan der indsendes høringssvar til den påtænkte afgørelse.

Høringssvar kan sendes på teknisk@nordfynskommune.dk

Denne høring sendes direkte til de berørte lodsejere, denne høring skal i den forbindelse betragtes som partshøring efter Forvaltningsloven.

Bilag til høringsbrevet kan findes her: » Høringsbrevet med bilag


Høringsbrev vedr. restaurering af Kragelund Møllebæk i Nordfyns Kommune:

Høringsfristen er 4/8 2021

» Høringsbrevet med bilag


Generalforsamling 2021

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 2. juni kl. 19.00 i Skamby multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Generalforsamling 2020

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 18. februar kl. 19.00 i Skamby multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Læs dagsorden og program (PDF)

Bemærk!

Brian fra Nordfyns Kommune fortæller om de projekter, som der er arbejdet med i 2019, samt status på aktuel oprensning.

Indlæg af formand fra Værebro Å Lau Søren Traberg Vestergaard, kommer og fortæller om hvordan at en gennemgribende oprensning af Værebro Å kunne gennemføres, selvom myndighederne langt hen af vejen var i mod. Samt kampen om få Åens rigtige vandføringsevne tilbage.


Generalforsamling

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted d. 19. februar kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Læs dagsorden og program (PDF)

Bemærk! Erling Bonnesen kommer og giver sit politiske syn på vandløbspolitikken, som er et vigtigt emne for ham.


Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Nordfyns Vandløbslaug 20.02.2018

Fællesregulativ for offentlige vandløb i Nordfyns Kommune

» Læs mere.... (PDF)


IKKE-RETVISENDE REGULATIVMETODER
21.06.2017

Af Jan Hjeds, cand.agro

» Læs mere.... (PDF)


Vandløbsforvaltning, afvanding, miljøpåvirkning og ressourceøkonomi
Nordfyns Vandløbslaug 21.02.2017

Af Jan Hjeds, cand.agro

» Læs mere.... (PDF)


Høringsbreve vedr. regulering/restaurering af vandløb

Da Nordfyns Kommune har udsendt høringsbreve vedrørende Stenbæk vandløbet og Ore afløbet med en høringsperioden der henholdsvis er 2/5 2018 til 31/5 2018 og 2/5 2018 til 28/6 2018, vil vi derfor opfordre medlemmerne i disse områder til at læse brevene og forholde sig til materialet.

»Vandløbsgodkendelse - Oreafløbet
»Høringsbrev vedr restaurering af Oreafløbet
»Vandløbsgodkendelse - Stenbækken
»Høringsbrev vedr regulering af vandløbet Stenbækken

Powerpoint-præsentation fra
Debat og protestmødet
Den 21/6 i Særslev forsamlingshus


»Klik her (Åbner i nyt vindue/faneblad)

Debat- og protestmøde
Særslev Forsamlingshus
onsdag 21.06.2017 kl. 19


Indkaldelse til debat- og protestmøde, nyt fællesregulativ for vandløb i Nordfyns Kommune.

Byrådet i Nordfyns Kommune forventes ganske snart at vedtage embedsværkets nye vandløbsregulativ - på et usandt beslutningsgrundlag.

Nordfyns Vandløbslaug har længe kæmpet for, at borgerne ikke fremadrettet skulle reguleres med misvisende regulativmetoder. Det har de folkevalgte politikere enigt bakket op. Men nu har embedsværket i kommunen fuldstændig overtaget politikken, og de misvisende regulativmetoder bliver nu standard i det nye regulativ.

Af de sidst indsendte 200 høringssvar har embedsværket slettet de 100, som om de slet ikke fandtes. Måske var Dit høringssvar et af dem, der røg lige i skraldespanden i stedet for at blive læst. Embedsværkets fremgangsmåde er fuldstændig uhørt, næppe lovlig, sætter demokratiet helt ud af spil, og giver byrådet et falsk beslutningsgrundlag.

Det er helt ødelæggende for vores ejendomme, når vi står med druknede haver, kældre, huse, marker og skove. Og vi kan intet gøre, når kommunen anvender de misvisende regulativmetoder. Nordfyns Vandløbslaug mener, at embedsværket er gået langt over stregen.

Mød op, hør mere, og deltag i protesten imod, at embedsværket i Nordfyns Kommune nu lægger rammer for en vandløbsforvaltning, der kan blive endnu værre end det, vi allerede har oplevet.

Kom og deltag i at markere, at vi ikke længere vil reguleres med misvisende VW-snydemetoder. Det er vigtigt, at mange møder op, så husk: tag naboen med.

Nordfyns Vandløbslaug er vært ved en forfriskning.

Venlig hilsen og vel mødt.
Nordfyns Vandløbslaug
Bestyrelsen


Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar indsendt på vegne af vandløbslauget.

»Klik her (PDF)

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Bemærk! Høringssvar til brug for medlemmer og lodsejere.

»Klik her (PDF)

Myndighederne anvender VW-svindelmetode overfor borgerne

Sådan virker myndighedernes metode:

»Klik her (PDF)

Svar afvandings-interessenterne vedr. udkast til fællesbestemmelser

Afvandingsinteressenterne anmoder venligst om følgende ændringer, anført i prioriteret rækkefølge. Der er taget udgangspunkt i Styregruppens forslag. På grund af pladsmangel anføres alene formuleringer til indføjelse eller erstatning af eksisterende tekst:

»Klik her (PDF)

Afgiv høringssvar senest 09.11.2016

Nordfyns Kommunes forslag til nyt fællesregulativ for vandløb er i høring med frist 09.11.2016.

Vandløbsregulativet er aftalegrundlaget om, hvordan kommunens vandløb skal forvaltes, og regulativet er derfor afgørende vigtigt for afvandingen og dermed værdien af Din ejendom. Derfor er det vigtigt, at Du indsender høringssvar, gerne med det samme, og senest 09.11.2016. Høringssvar kan indsendes ved at skrive dit navn og din ejendoms adresse i en mail, og derefter sende mailen med det nedenstående høringssvar til teknisk@nordfynskommune.dk

Et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Nordfyns Kommune vedtog 12.08.2015 følgende grundlag for de nye vandløbsregulativer (citat): "Regulativerne skal sikre effektiv og velfungerende afvanding og vandafledning" samt (citat): "Metoden for kontrol af vandløbsregulativer skal være enkel, let at forstå og efterprøve for lodsejeren, og retvisende for de faktiske forhold." samt (citat): "Særskilt bemærkes, at kontrolmetoden for kontrol af vandføringsevnen i nuværende vandføringsevnebaserede regulativer ikke er retvisende for de faktiske forhold"

Citaterne er derfor også er den ramme, lodsejerne og interessentorganisationerne er stillet i udsigt og berettiget må forvente gennemført. Desværre er forslaget til fællesregulativ langt fra at opfylde dette aftalegrundlag - tvært imod fastholder kommunen i forslaget de ikke-retvisende regulativmetoder, samtidig med at grødeskæringsprincipperne drejes imod at efterlade endnu mere grøde i vandløbene. . Det, der er aftalt, er dermed ikke det, der nu bliver leveret. Dermed er opgaven ikke løst, og det er helt nødvendigt at justere regulativteksten på afgørende punkter.

Bestyrelsen i Nordfyns Vandløbslaug er derfor enige om, at det er afgørende vigtigt, at flest muligt lodsejere indsender høringssvar.

Venlig hilsen
Mikael Eg Andersen
Formand

»Høringssvar, Nordfyns Kommunes forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb (Word-fil)


Afgiv høringssvar

Det har en effekt at afgive høringssvar. Det har de tidligere høringsperioder for 1. generation af vandplanerne vist. Mange af indsigelserne fra disse høringer er taget til efterretning.

De nye vandområdeplaner (2. generations vandplaner) er i høring frem til den 23. juni, hvor det er vigtigt igen at gøre opmærksom på fejl, uhensigtsmæssigheder og konsekvenser af de foreslåede indsatser. Nordfyns Vandløbslaug har lånt en skabelon hos Landbrug og Fødevarer, som man kan anvende, hvis man har mod på selv at skrive et svar. Hvis man ikke selv magter udfordringen, sidder konsulenter klar i alle landbrugets rådgivningshuse til at hjælpe.

Husk at mængden/antallet af høringssvar betyder noget.

Inspiration til høringssvar:

»Brug af undtagelsesbestemmelserne (Word-fil)
»Fejlkarakterisering af vandløbsstrækningen - kunstig (Word-fil)
»Forslag til indsats (Word-fil)
»Fejlidentifikation af vandløbsstrækningen (Word-fil)
»Fejlkarakterisering af vandløbsstrækningen - stærkt modificeret (Word-fil)


Medlemsmødet den 6. maj 2015

»Aftens program (PDF-fil)
»Præsentation ved Erik Jørgensen:
Fejl og mangler ved vandområdeplanerne - inspiration til høringssvar (PDF-fil)
»Notat om udpegning af stærkt modificerede vandløb - fra "vandrådspakken" (PDF-fil)
»Præsentation ved Jan Hjeds:
Klassifikation af vandløb (PDF-fil)


Notater fremsendt til Naturstyrelsen den 6. februar

»Vedr: "Notat om vandspejlsforhold og afvanding" (PDF-fil)
»Notat om vandspejlsforhold og afvanding (PDF-fil)
»Vedr: Notatet "Vurdering af afvandingsmæssige, dyrkningsmæssige, miljøkemiske, miljøfysiske og ressourceøkonomiske konsekvenser af vandløbsvirkemidler" (PDF-fil)
»Vurdering af afvandingsmæssige, dyrkningsmæssige, miljøkemiske, miljøfysiske og ressourceøkonomiske konsekvenser for vandløbsvirkemidler (PDF-fil)


Nordfyns Vandløbslaug afholder ordinær generalforsamling 2015.

Tirsdag den 3. februar kl. 19.00 på Tingstedet, Søndersø Rådhus.

»Klik her for dagsorden og program (PDF)


Nordfyns Vandløbslaugs klage over vandplaner

Klage over vandplan 2009-2015, Lillebælt/Fyn, Hovedvandopland 1.12, Vanddistrikt Jylland og Fyn, samt vandplan 2009-2015, Odense Fjord, Hovedvandopland 1.13, Vanddistrikt Jylland og Fyn (1. generation vandplaner), offentliggjort af Naturstyrelsen den 30. oktober 2014.

»Klik her! (PDF)

»Sådan skriver du høringssvar
Skabelon til dit eget høringssvar (WORD-fil)


Her afgiver du høringssvar

Høringssvar indsendes til Naturstyrelsen. På Naturstyrelsens hjemmeside om høringssvar www.naturstyrelsen.dk findes en kort og letforstålig vejledning. Der er mulighed for at afgive høringssvar via GIS-kortet, som er den bedste løsning. Der findes en kort og instruktiv vejledning til at indgive høringssvar via GIS-kortet på miljoegis3.mim.dk . Høringstilgangen findes ved at trykke på informations-ikonet [i] i menu-bjælken over kortet, og derefter klikke på det sted (vandløb) i kortet, der er relevant. Nu åbner der en boks med informationer om vandløbet. Når man trækker ned i bunden af informationsboksen, er der et link direkte til at afgive høringssvar for det pågældende vandløb. Du kan se denne tilgang via GIS-kortet demonstreret som instruktion via skærmvisninger her på Nordfyns Vandløbslaugs hjemmeside.

Alternativt kan afgives høringssvar via en særlig høringsblanket, som findes på websag.mim.dk.

Kan man ikke få sit høringssvar sendt via disse indgange, er sidste løsning at indsende det direkte til Naturstyrelsens hovedkontor på nst@nst.dk

Vandløb, som er relevante på grund af stuvning, men som ikke er omfattet af de nuværende vandplaner, kan ses på linket miljoegis.mim.dk. Når Du har fundet det relevante vandløb, går Du nedstrøms, indtil Du finder det Vandplan-Vandløb i GIS-kortet miljoegis3.mim.dk, som giver stuvningsrisikoen.

Instruktionskort:

»Instruktionskort 1 (PDF)
»Instruktionskort 2 (PDF)

»Bilag til høringssvar:
Kortfattet notat vedr. dræningseffekter (PDF)
»Bilag til høringssvar:
Sammendrag KU-Science notater (PDF)
»Bilag til høringssvar:
KU-Notat om afvandingsdybder (PDF)
»Hvorfor påvirker vandplanerne alle? (PDF)
Indlæg på mødet tirsdag d. 26.11.2013
Jan Hjeds, Cand.agro. Seniorrådgiver i vandløbsforvaltning
»Offentlig høring af naturstyrelsens vandplaner
»Generalforsamling 2013 (PDF)
»Høringssvar Nordfyns Kommunes Vandhandleplan (PDF)


Kontakt:
Formand
Peter Jacobsen
Nymarksgyden 61
5474 Veflinge
Tlf. 40 33 87 88
Email: Klik her
Generalforsamling:
INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Nordfyns Vandløbslaug finder sted den 7. juni 2022 kl. 19.00 i Skamby Multihus, Torupvej 59 - 5485 Skamby.

» Dagsorden (PDF)

Nyheder
Tilladelse til etablering af vådområde v. Rue på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Tilladelse til etablering af vådområde v. Gungemosen på Nordfyn

Klagefrist den 24/8 2021.

» Læs mere her

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 40 33 87 88 - st.kobeskov@live.dk